Page 331 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 331

Konsole sterownicze

 INFORMACJE OGÓLNE

Sterowana mikroprocesorowo konsola DIEMATIC System ® posiada zintegrowaną fabrycznie programowaną regulację po­
godową z oddziaływaniem na palnik. Zaprogramowana wstępnie w fabryce, daje szeroką możliwość regulacji ustawień,
w zależności od instalacji. Prosta w obsłudze i przyjazna dzięki swojemu wyświetlaczowi, komunikuje się z użytkownikiem
interfejsem w języku polskim. Konsola sterownicza, która może obsługiwać każdego rodzaju instalacje grzewcze, od naj­
prostszych do najbardziej skomplikowanych.

Dzięki szczególnie dobrze dobranemu wzornictwu, konsole sterownicze DIEMATIC System® nadają kotłom estetyczny
wygląd.

Główne funkcje regulacji DIEMATIC iSystem                                              Regulacje

Dostarczana konsola DIEMATIC iSystem steruje obiegiem kotłowym oraz oddziaływuje na palnik jednostopniowy lub modulujący. Po
podłączeniu opcjonalnego czujnika c.w.u., jest również gotowa do zaprogramowania priorytetu i sterowania wytwarzaniem c.w.u. (w
kotłach ze zintegrowanym przygotowaniem c.w.u., czujnik c.w.u. wchodzi w zakres dostawy).
- Dzięki rozbudowie o czujnik zasilania i opcjonalną płytkę elektrczną można sterować dodatkowo jednym lub dwoma obiegami mie­
szaczowymi.
- Po uzupełnieniu jednym lub kilkoma czujnikami pokojowymi lub zdalnym sterowaniem dialogowym, konsola DIEMATIC iSystem
staje się samoucząca, tzn. bez jakiegokolwiek wstępnego nastawiania sama dopasowuje krzywą grzania każdego obiegu grzewczego
do warunków pracy instalacji i do rzeczywistego zapotrzebowania na ogrzewanie.
Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem może być wyposażona opcjonalnie w zdalne sterowanie dialogowe CDI (lub zdalne sterowa­
nie bezprzewodowe CDR), lub zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym na obieg. Możliwa jest również praca w ka­
skadzie od 2 do 10 kotłów: Każdy kocioł podrzędny może sterować do 2 obiegów mieszaczowych.

Konsola DIEMATIC iSystem przystosowana do kotłowni średniej i dużej mocy może sterować obiegiem kotłowym (oddziaływanie na
palnik 1–, 2-stopniowy lub modulujący). W wersji podstawowej może komunikować się z jednym lub wieloma regulatorami naścien­
nymi VM DIEMATIC, z których każdy może sterować 2 dodatkowymi obiegami hydraulicznymi, i/lub przy pomocy kompatybilnych
systemów zdalnej transmisji.

Specyfika DIEMATIC iSystem oraz DIEMATIC Evolution                                         15

DIEMATIC iSystem posiada specyficzne funkcje, takie jak: szacunek zużycia energii z wyświetleniem na kotle i/lub na podłączonym
zdalnym sterowaniu. Konsola DIEMATIC iSystem jest wyposażona również w wejście 0-10V, umożliwiające sterowanie kotła przez
układ zewnętrzny. Ponadto posiada kilka "dodatkowych argumentów" pozwalających uprościć życie użytkownikowi, takich jak na
przykład personalizacja nazw obiegów lub parametryzacja danych serwisu posprzedażnego. Dodatkowo, DIEMATIC Evolution pozwa­
la zdefiniować do 6 różnych programów działania i 6 poziomów temperatury, aby dostosować komfort w dowolnym momencie
i zgodnie z nawykami użytkownika.

                                       DIEMATIC ISYSTEM - DOMOWA

DIEMATIC ISYSTEM

          — Bezpośredni dostęp do wszystkich nastaw w sposób in­  programów i parametrów nastawm uzupełnione o pro­
           tuicyjny                        sty przycisk-pokrętło do regulacjim lub potwierdzenia
                                       nastawionych wartości oraz rozwijania menu.
          — Duży ekran LCD z wielowierszowym wyświetlaniem tek­
           stu (np. jasne objaśnienie nastawianych parametrów),
           z wyświetleniem charakterystyki grzewczej w postaci
           graficznej, pomoc w diagnostyce dzięki wyświetleniu
           krzywych temperatur oraz historii ostatnich usterek
           wraz z ich kontekstem

          — Przyciski wyboru trybów pracy, temperatur, dostępu do

                                       DIEMATIC EVOLUTION - DOMOWA

DIEMATIC EVOLUTION

          — DIEMATIC Evolution pozwala zdefiniować do 6 różnych  — Wyjaśnienie dla każdego parametru
           programów działania i 6 poziomów temperatury, aby do­ — Dynamiczna prezentacja krzywej grzewczej
           stosować komfort w dowolnym momencie i zgodnie     — Wsparcie dla diagnostyki w postaci jasnych komuni­
           z nawykami użytkownika
                                        katów alarmowych
          — Intuicyjny dostęp do wszystkich ustawień za pomocą   — Możliwość sterowania do 3 zaworów mieszających
           jednego pokrętła wyboru i potwierdzania        — Możliwość regulacji pogodowej za pomocą opcjonalne­

          — Ekran główny umożliwia natychmiastową zmianę usta­    go czujnika temperatury zewnętrznej (FM46)
           wień instalacji

          — Kolorowy wyświetlacz tekstowy

                                                     www.dedietrich.pl 331
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336