Page 321 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 321

Moduły hydrauliczne

                                   MT12

 MT12   — Moduł ten zawiera pompę dla obiegu bezpośredniego    z możliwością regulacji. Bypass może być zamknięty
       oraz pompę i 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem  lub otwarty.
CENA NETTO  dla obiegu mieszaczowego. Zawiera również termome­   — Zalecany zakres stosowania:
       try zintegrowane w zaworach odcinających dla 2      - ob. pompowy do 23 kW, 20 K do 1000 l/min, Kvs 4,3
 MT22    obiegów. Jest dostarczany całkowicie zmontowany, za­   - ob. mieszaczowy 19 kW, 20 K do 820 l/min, Kvs 3,0
       izolowany i przetestowany fabrycznie.          - rozdzielacz (pełni rolę sprzęgła hydraulicznego) Kvs 7,8
CENA NETTO                              — Dane techniczne:
      — Nadaje się szczególnie do pracy z dwoma zróżnicowany­  - ciśnienie maksymalne 10 bar
 EA143    mi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podłączo­   - temperatura maksymalna 110 °C
       ny do odbiorników ciepła z wysoką i niską temperaturą  - złącza obiegów ¾" GW, złącza kotła ¾" GW lub 1" GZ
CENA NETTO  zasilania, np. grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe.

      — Rozdzielacz wyposażony jest w zintegrowany bypass

      Pakiet                                               MT12
      Indeks                                          323621DED04

       PLN                                               6 600

                                   MT22

      — Moduł ten zawiera dwie pompy i dwa zawory 3-drogowe z możliwością regulacji. Bypass może być zamknięty

      mieszające z siłownikami dla dwóch obiegów mieszaczo­ lub otwarty.

      wych. Zawiera również termometry zintegrowane w za­ — Zalecany zakres stosowania:

      worach odcinających dla 2 obiegów. Jest dostarczany   - 2x ob. mieszaczowy 19 kW, 20 K do 820 l/min, Kvs 10

      całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany    - rozdzielacz (pełni rolę sprzęgła hydraulicznego) Kvs 7,8

      fabrycznie.                       — Dane techniczne:

      — Nadaje się szczególnie do pracy z dwoma zróżnicowany­ - ciśnienie maksymalne 10 bar

      mi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podłączo­ - temperatura maksymalna 110 °C

      ny do odbiorników ciepła z wysoką i niską temperaturą - złącza obiegów ¾" GW, złącza kotła ¾" GW lub 1" GZ

      zasilania, np. grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe.

      — Rozdzielacz wyposażony jest w zintegrowany bypass

      Pakiet                                               MT22
      Indeks                                          323622DED04

       PLN                                                nz

                                   EA143                             14

      — Moduł hydrauliczny dla 1 obiegu bezpośredniego     - ciśnienie maksymalne 8 bar                 Akcesoria hydrauliczne
      — Całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany   - temperatura maksymalna 110°C
      — Wyposażony w pompę elektroniczną o wskaźniku ener­   - złącza 1" GW

       gochłonności pomp obiegowych EEI<0,23, termometr
       zintegrowany w zaworze odcinającym, zawór zwrotny
       klapowy zintegrowany w zaworze powrotu
      — Zalecany zakres stosowania:
       - ob. pompowy do 40 kW, 20 K do 1750 l/min, Kvs 6,3
      — Dane techniczne:

      Pakiet                                            EA143
      Indeks                                          100020167

       PLN                                             2 780

                                             www.dedietrich.pl 321
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326