Page 282 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 282

Systemy spalinowe dla  Modulens O

                                Klasyfikacja

                               1 Konfiguracja C13: Podłączenie doprowadzenia powie­
                                 trza/ odprowadzenia spalin za pośrednictwem prze­
                                 wodów koncentrycznych do wylotu poziomego (przewód
                                 pow.-spal.)

                               2 Konfiguracja C33: Podłączenie doprowadzenia
                                 powietrza/odprowadzenia spalin za pośrednictwem prze­
                                 wodów koncentrycznych do wylotu pionowego (wyjście
                                 dachowe)

                               3 Konfiguracja C93: Podłączenie doprowadzenia
                                 powietrza/odprowadzenia spalin za pośrednictwem prze­
                                 wodów koncentrycznych w kotłowni i pojedynczego w ko­
                                 minie (powietrze do spalania jako ciąg zwrotny w komi­
                                 nie)
                                 lub

          TABELA MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH DŁUGOŚCI PRZEWODÓW POWIETRZNO-SPALINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD TYPU KOTŁA

                             Lmax: długość maksymalna równoważna przewodów podłączeniowych w m

          Rodzaj podłączenia powietrze/spaliny   AFC-S

                             18 24 30

          Przewody kon­   C13 Ø 80/125 mm
          centryczne
          podłączane do             10 9   8
          wylotu pozio­
          mego

          Przewody kon­   C33 Ø 80/125 mm
          centryczne
          podłączane do             11 10   8
          wylotu piono­
13         wego

          Przewody -    C93 Ø 80/125 mm

          koncentryczne     Ø 80 mm    24 22   18

Systemy spalinowe w kotłowni       (sztywny)

          - pojedyncze      Ø 80/125 mm  18 16   15
          "sztywne"       Ø 80 mm
          i elast. w komi­    (elast.)
          nie

          (powietrze do

          spalania jako

          ciąg zwrotny)

          Przewody poje­ B23P  Ø 80 mm    24 22   18
          dyncze w ko­      (sztywny)

          minie         Ø 80 mm    18 16   15
          (powietrze do     (elast.) 
          spalania pobie­

          rane w po­

          mieszczeniu)

          Ø 80/125 mm (PPS): kolano 87° = 1,5 m, kolano 45° = 1 m, trójnik z rewizją 2,7 m, przewód z rewizją prosty = 0,6 m, kolano z rewizją = 2 m
          Ø 80 mm (PPS): kolano 87° = 1,9 m, kolano 45° = 1,2 m, kolano z rewizją = 1,9 m, przewód z rewizją = 0,3 m, trójnik z rewizją = 4,2 m, 1 przewód z rewizją dla przewodu elastycznego = 0,3 m

          Uwaga: Nasze kotły są wstępnie nastawione, przetestowane i homologowane z przewodami spalinowymi proponowanymi w naszym katalogu, spełniającymi wymagania obowiazują­
          cych norm. Gwarantujemy bezpieczeństwo i prawidłową pracę naszych kotłów pod warunkiem zainstalowania ich z homologowanymi systemami opdprowadzania spalin i w warunkach
          przewidzianych w naszych dokumentacjach technicznych.

282 www.dedietrich.pl
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287