Page 263 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 263

Wyposażenie dodatkowe

Systemy solarne

                            INISOL BSL N - SOLAR STATIONS ACCESSORIES

STACJE SOLARNE

                                                        Pakiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Indeks   PLN

           SKS 13-45 Stacja solarna do 40 m2 powierzchni kolektorów                 ER665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7619964   4 390

           Dwuobwodowa stacja solarna o wysokości podnoszenia do 13m SW przy natężeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9204EN   2 780
           przepływu 400l/h. Stacja wyposażona we wszystkie wymagane elementy pozwalające
           na optymalną pracę instalacji: zawór napełniający i spustowy, separator powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indeks   PLN
           z ręcznym odpowietrznikiem, dwa termometry, dwa zawory kulowe ze zintegrowany­
           mi zaworami termosyfonowymi, pompa obiegowa, regulator przepływu, manometr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7624853   2 940
           zawór bezpieczeństwa 6bar, izolacja cieplna. Istnieje możliwość zamontowania regu­
           latora SOL PLUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7630417   3 420

           Grupa pompowa solarna dwutorowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 100019423   910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           100020290   910
           Solarna dwudrogowa grupa pompowa to urządzenie zapewniające i regulujące obieg
           cieczy solarnej pomiędzy kolektorami słonecznymi, a zbiornikiem. Grupa składa się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Indeks   PLN
           z pompy cyrkulacyjnej Grundfoss UPM3 Solar 15-75 oraz urządzeń
           regulacyjno-pomiarowych. Można ją stosować zarówno do płaskich kolektorów sło­                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7619966  15 720
           necznych, jak i do kolektorów próżniowych. Zaletą podwójnej grupy pompującej jest
           to, że daje możliwość kontroli temperatur czynnika grzewczego układu solarnego na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7619967  18 120
           zasilaniu i powrocie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7619968  31 090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INISOL BSL N - SOLAR STATIONS FOR INSTALLATIONS WITH BSL

STACJE SOLARNE DLA INSTALACJI Z PODGRZEWACZAMI BSL.. N

                                                        Pakiet

           SKP 7-8 Stacja solarna kompletna do 7,5 m2 powierzchni kolektorów             ER655

           Jednoobwodowa stacja solarna do montażu bezpośredniego na wężownicy solarnej
           podgrzewacza BSL/BSL..N. Wysokość podnoszenia do 7m SW przy natężeniu przepły­
           wu 400l/h. Stacja wyposażona we wszystkie wymagane elementy pozwalające na
           optymalną pracę instalacji: zawór napełniający i spustowy, separator powietrza z ręcz­
           nym odpowietrznikiem, termometr, zawór kulowy, pompa obiegowa, manometr,
           zawór bezpieczeństwa 6bar, izolacja cieplna. Istnieje możliwość zamontowania regu­
           latora SOL PLUS.

           DKSL 6-8 MSB Stacja solarna                                ER710

           Dwuobwodowa stacja solarna do montażu na podgrzewaczu BSL/BESL...N lub na ścia­                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Systemy solarne11
           nie. Wysokość podnoszenia do 7m SW przy natężeniu przepływu 400l/h. Stacja wypo­
           sażona we wszystkie wymagane elementy pozwalające na optymalną pracę instalacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          263
           zawór napełniający i spustowy, separator powietrza z ręcznym odpowietrznikiem,
           dwa termometry, dwa zawory kulowe ze zintegrowanymi zaworami termosyfonowy­
           mi, pompa obiegowa, regulator przepływu, manometr, zawór bezpieczeństwa 6bar,
           izolacja cieplna. Istnieje możliwość zamontowania regulatora SOL PLUS.

           Zestaw do montażu DKS 6-8 MSB na BSL…N                          ER414

           Dostarczane z przewodami połączeniowymi do montażu solarnego naczynia wzbior­
           czego o pojemności 18 lub 25 litrów.

           Zestaw przewodów rurowych do montażu stacji DKS 6 MSB na podgrzewaczu BSL         ER286
           150 N

           Dostarczane z przewodami połączeniowymi do montażu solarnego naczynia wzbior­
           czego o pojemności 18 lub 25 litrów.

                            INISOL BSL N - ZESPOLY TRANSFEROWE

ZESPOŁY TRANSFEROWE

                                                        Pakiet

           STS 14-30 CME Zespół transferowy                             ER667
                                                        ER668
           Dla instalacji kolektorów płaskich o powierzchni do 30 m2. Stosowane z podgrzewa­     ER669
           czami solarnymi, bez zintegrowanego wymiennika (wężownicy) solarnego. Stacje te są
           wyposażone we wszystkie wymagane elementy pozwalające na optymalną pracę in­
           stalacji solarnej: wymiennik płytowy (dostosowany do c.w.u. i wody grzewczej) pra­
           cujący w trybie "low flow" (15 l/m2.h); regulator solarny SOL SC.5; pompę pierwotną
           i wtórną; zawór bezpieczeństwa 6bar (od strony obiegu pierwotnego i wtórnego); za­
           wory zwrotne klapowe; manometr; zawory napełniania i opróżniania; termometry;
           wolumetryczny licznik energii dla precyzyjnego obliczenia wspomagania solarnego
           w układzie.

           STS 14-50 CME Zespół transferowy

           Dla instalacji kolektorów płaskich o powierzchni od 30 m2 do 50 m2. Stosowane z pod­
           grzewaczami solarnymi, bez zintegrowanego wymiennika (wężownicy) solarnego. Sta­
           cje te są wyposażone we wszystkie wymagane elementy pozwalające na optymalną
           pracę instalacji solarnej: wymiennik płytowy (dostosowany do c.w.u. i wody grzew­
           czej) pracujący w trybie "low flow" (15 l/m2.h); regulator solarny SOL SC. ; pompę pier­
           wotną i wtórną; zawór bezpieczeństwa 6bar (od strony obiegu pierwotnego i wtórne­
           go); zawory zwrotne klapowe; manometr; zawory napełniania i opróżniania; termome­
           try; wolumetryczny licznik energii dla precyzyjnego obliczenia wspomagania solarne­
           go w układzie.

           STS 14-100 CME Zespół transferowy

           Dla instalacji kolektorów płaskich o powierzchni od 50 m2 do 100 m2. Stosowane
           z podgrzewaczami solarnymi, bez zintegrowanego wymiennika (wężownicy) solarne­
           go. Stacje te są wyposażone we wszystkie wymagane elementy pozwalające na opty­
           malną pracę instalacji solarnej: wymiennik płytowy (dostosowany do c.w.u. i wody
           grzewczej) pracujący w trybie "low flow" (15 l/m2.h); regulator solarny SOL SC. 5;
           pompę pierwotną i wtórną; zawór bezpieczeństwa 6bar (od strony obiegu pierwotne­
           go i wtórnego); zawory zwrotne klapowe; manometr; zawory napełniania i opróżnia­
           nia; termometry; wolumetryczny licznik energii dla precyzyjnego obliczenia wspoma­
           gania solarnego w układzie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           www.dedietrich.pl
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268