Page 213 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 213

od 3,94 do             Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną
 14,65 kW              pompą ciepła

Do podłączenia kotła do    HPI G Hybrid
     komina
                HPI G Hybrid V200
 lub przew.pow.-spal.

                          — Urządzenie hybrydowe na bazie gazowego kotła kondensa­ - 2 elektr. zawory rozprężne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty
KOMFORT
                          cyjnego Modulens G oraz powietrznej pompy ciepła     zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór rewersyjny, ogr.
                                              Urządzenia hybrydowe
                          — Pompa ciepła powietrze/woda typu Inverter składa się z ze­ prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą

                          społu zewnętrznego AWHP i modułu hydraulicznego      — Moduł hydrauliczny wewnętrzny obejmuje:

                          wewnętrznego 200 ASL Hybrid, zawierającego zależnie od  - zasobnik hybrydowy o poj. 177 litrów zawierający konden­

                          modelu stojący gazowy kocioł kondensacyjny o mocy od 3,4 ser ze stali nierdzewnej, rozdzielacz hydrauliczny, modu­

                          do 35,9 kW, dla ogrzewania i wytwarzania c.w.u. w podgrze­ lującą pompę obiegową o wsp. EEI<0,23, naczynie wzbior­

                          waczu o pojemności 177 litrów umieszczonym pod kotłem   cze, interfejs do sterowania funkcją hybrydową

                          — Praca do -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR)          - stojący gazowy kocioł kondensacyjny MODULENS G wypo­

                          — Zasilanie elektryczne jednofazowe            sażony do pracy z gazem ziemnym H, z możliwością dosto­

                          — Ograniczenie prądu rozruchowego dzięki technologii INVER­ sowania do gazu ziemnego L lub propanu, ustawiany na za­

                          TER sobniku hybrydowym: kompaktowy wymiennik odlewany ze

                          — Jednostka zewnętrzna zawiera:              stopu aluminiowo-krzemowego, palnik gazowy modulujący

                          - wysokowydajną sprężarkę modul. typu Twin Rotary     w zakresie 22 do 100% mocy, wyposażony w pompę obie­

                          lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy  gową c.o. o wsp. EEI<0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u.

                          +7/+35°C,                         zawór bezpieczeństwa 3 bar, konsolę sterowniczą DIEMATIC

                          - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych rurek iSystem (więcej informacji o kotle MODULENS G - zob. rozdz.

                          i aluminiowych lameli,                  3)

                          - 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obr., - Zestaw armatury połączeniowej zasobnik/kocioł

                          - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR), — W zestawie filtr mZaganetl.eFetrnaox TpF1r3o/4"d+ Fuiltker tFluuid

WYMIARY                                                      Uproszczone instalowanie
                                                         Komfort ogrzewania i c.w.u.
1 Wypływ ciepłej wody użytkowej G 3/4 M                                                                        7
                                                            Oszczędność energii

2 Zasilanie obiegu c.o. G 1 M

3 Powrót z obiegu c.o. G 1 M

4  Odprowadzenie kondensatu, przewód z PCW
  Ø 24 x 19 mm

  Podłączenie gazu chłodniczego:

5  - AWHP 4,5 i 6 MR-4: 1/2" stożkowe
  - AWHP 8 do 16 MR/TR-4: 5/8" stożkowe

  - zasobnik hybrydowy: 5/8" stożkowe

  Podłączenie płynu chłodniczego:

  - AWHP 4,5 i 6 MR-4: 1/4" stożkowe (złączka

6  1/4" na 3/8" dla podłączenia do MIV-4 - do­
  starczana w pak. EH 146)

  - AWHP 8 do 16 MR/TR-4: 3/8" stożkowe

  - zasobnik hybrydowy: 3/8" stożkowe

7 Powrót z cyrkulacji

8 Zasilanie gazem Ø G 1/2

9 Wlot wody zimnej G 3/4 M

    Zasilanie c.o. - obieg mieszaczowy G 1 M (z
10 pak. EH 528: zestaw przewodów wewn. z za­

    worem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

    Powrót z c.o. - obieg mieszaczowy G 1 M (z
11 pak. EH 528: zestaw przewodów wewn. z za­

    worem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

12 Podłączenie koncentryczne
  powietrze/spaliny Ø 60/100 mm

                                                         www.dedietrich.pl 213
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218