Page 4 - eKATALOG BAXI
P. 4

BDR THERMEA

             ZAKŁADY PRODUKCYJNE                      Silna platforma badawczo-rozwojowa oraz siła finansowa
             PRZEDSTAWICIELSTWA                     BDR Thermea stwarza okazję do ugruntowania i zbudowa-
             RYNKI DYSTRYBUCJI                     nia pozycji dominującej na tworzącym się rynku mikrokoge-
         MARKI GLOBALNE                          neracji. Oprócz wytwarzania kotłów o wysokiej sprawności,
                                          BDR Thermea zaangażowała się dodatkowo w  nowe tech-
         MARKI LOKALNE                           nologie grzewcze, które mogą grać główną rolę w  zahamo-
                                          waniu zmian klimatycznych. Oferowane grupy produktów
           BDR Thermea jest wiodącym producentem i dystrybuto-      obejmują kotły na biomasę, kolektory słoneczne i  pompy
          rem nowatorskich systemów ogrzewania i wytwarzania cie-     ciepła, jak również rozwijają się w  dziedzinie mikrokogene-
          płej wody. BDR Thermea jest również dostawcą szeregu usług    racji, która będzie w  najbliższej przyszłości preferowanym
          i działa na rynku o wartości rocznej sprzedaży ponad 16 mld €.  rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania.

           Grupa zajmuje najwyższą pozycję rynkowq w  sześciu klu-     BDR Thermea jest uznanym liderem w  dziedzinie mikro-
          czowych państwach: w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech,   kogeneracji. Od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania mikro-
          Hiszpanii, Holandii i we Włoszech, oraz silną pozycję na szybko kogeneracyjne, aby zaspokoić potrzeby gospodarstw domo-
          rozwijających się rynkach Europy Wschodniej, w Polsce, Turcji,  wych i przedsiębiorstw w Europie. Mikrokogeneracja ulepsza
          Rosji, USA i  Chinach. Ogółem BDR Thermea działa w ponad     sposób wykorzystania przez nas ograniczonych zasobów
          100 krajach na całym świecie, zatrudniając ponad 6000 osób    paliwa, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej w miejscu,
          i osiągając przy tym obrót ponad 1,8 mld €.           gdzie jest ona zużywana, obniżając tym samym straty energii
                                          i emisję dwutlenku węgla. W roku 2010 BDR Thermea wpro-
           Strategia grupy opiera się na wielu lokalnych markach,    wadziła naścienne systemy mikrokogeneracyjne dla jedno-
          z  silnymi filiami krajowymi w  dużych europejskich gospo-    rodzinnych gospodarstw domowych, a za pomocą szeregu
          darkach, umożliwiających szybkie reagowanie na zmiany      innowacyjnych produktów zaspokaja potrzeby wymagają-
          zapotrzebowania na rynkach lokalnych. BDR Thermea        cych klientów dziś i jutro.
          posiada i zapewnia zbyt produktów kilku wiodących marek
          na europejskim rynku techniki grzewczej. Nalezą do nich
          De Dietrich, Baxi, Remeha, Heatrae Sadia, Brőtje, Potterton,
          Chappée, BaxiRoca i Baymak.

           BDR Thermea uważa za bardzo ważne reagowanie na
          potrzeby zgłaszane z rynków lokalnych, dlatego inwestuje
          w swoich pracowników i utrzymuje otwarte i trwałe relacje
          z udziałowcami z zewnątrz. BDR Thermea kładzie nacisk na
          potrzeby klientów w  zakresie nowatorskich rozwiązań kli-
          matycznych, wytwarzania ciepłej wody, oraz usług, oferując
          zintegrowane systemy zamiast pojedynczych produktów.

4 www.baxi.com.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9