Zmiana zasad w Programie “Czyste powietrze”

Przez Monika
W Klienci indywidualni
22 sierpnia, 2019
0 komentarzy
387 Views

Od poniedziałku 29 lipca 2019 r. uległy zmianie zasady programu “Czyste powietrze”.

smog-2Zaktualizowane przepisy umożliwiają udział gmin w procesie wdrażania programu, które na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. 

Pozostałe zmiany:

– usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasy dla źródeł ciepła na paliwo stałe,

– maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wydłużono z 24 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, na 30 miesięcy od daty złożenia wniosku,

– w programie nie kwalifikuje się już kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

– w przypadku nowo powstającego domu beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości,

– zmianie uległ wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy,

– beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: