Zbliża się kolejna edycja programu STOP SMOG

Przez Monika
W Klienci indywidualni
4 lutego, 2021
0 komentarzy
164 Views

Od tego roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazało zadania związane z wdrażaniem programu STOP SMOG Ministerstwu Klimatu i Środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że teraz NFOŚiGW będzie współpracował z gminami na mocy dotychczas zawartych Porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

NFOŚiGW ogłosił, że już w lutym rozpocznie się kolejny nabór do programu STOP SMOG, który umożliwia wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Założeniem programu jest zachęcenie do wymiany lub likwidacji źródła ciepła szkodliwego dla środowiska i przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach mieszkalnych. Beneficjentami są osoby ubogie energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy budynków.

W ramach programu STOP SMOG można skorzystać z: 

  • wymiany lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacji
  • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • zapewnienia budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
  • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji całego przedsięwzięcia powinien obejmować do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy. Natomiast do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
  • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70 % współfinansowania, 

Należy pamiętać, że średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: