Alfabet podstawowych pojęć z zakresu ogrzewania, cz. 2

Przez Monika
W Klienci indywidualni
23 lipca, 2015
0 komentarzy
3364 Views

Dziś wyjaśniam kolejne pojęcia z zakresu techniki grzewczej. Opisuję, czym jest kaskada kotłów, kondensat, moc kotła, moc palnika, palnik atmosferyczny, modulacyjny, nadmuchowy, punkt rosy, regulator solarny, sprawność kotła i sprawność normatywna.

1Kaskada kotłów to zespół kotłów połączonych hydraulicznie i elektronicznie w jeden system sterowania. Grupa kotłów pracuje pod kontrolą jednego regulatora.

Kondensat to skondensowana para wodna, jeden z produktów spalania paliwa. Teoretycznie z 1m3 metanu może powstać 1,6 l kondensatu. Ciepło skondensowanej pary wodnej (ciepło utajone) wykorzystują kotły kondensacyjne.

Moc kotła to ilość ciepła użyteczna, oddawana w jednostce czasu przez czynnik energetyczny do układu grzewczego. Dobór mocy kotła to ważna decyzja uzależniona od wielkości mieszkania/domu, które mamy ogrzać i od tego, czy kocioł ma zapewniać jedynie ogrzewanie czy także podgrzanie c.w.u.

Moc palnika to ilość energii w czasie oddawana przez palnik do kotła. Im wyższa moc palnika, tym wyższe zużycie paliwa. Aby dostosować moc palnika do zapotrzebowania na ciepło, wykorzystuje się automatykę pokojową lub pogodową.

Palnik atmosferyczny to palnik pobierający powietrze do spalania z otoczenia, przez inżektor, to jest zespół dyszy gazowej i lancy palnikowej. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania, w której panuje ciśnienie atmosferyczne.

Palnik modulacyjny to palnik, w którym komputerowa płynna regulacja mocy, w zakresie od mocy nominalnej do minimalnej, odbywa się poprzez płynne sterowanie ilością powietrza niezbędnego do spalania oraz zassania lub podania przez zawór gazowy proporcjonalnej ilości gazu, w celu zapewnienia optymalnych warunków spalania.

Palnik nadmuchowy to palnik olejowy lub gazowy, w którym powietrze do spalania podaje wentylator.

Punkt rosy to punkt temperaturowy, poniżej którego para wodna zawarta w spalinach kondensuje. Dla gazu jest to 54˚C przy stężeniu CO2 wynoszącym 9%.

Regulator solarny to regulator komputerowy, płynnie modulujący wydajnością pompy solarnej w zależności od różnicy temperatur glikolu na wyjściu z kolektora solarnego i temperatury wody podgrzewanej w zasobniku c.w.u. Celem stosowania regulatorów solarnych jest maksymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Sprawność kotła to stosunek oddawanej przez kocioł mocy cieplnej (jednostka kW) przez czynnik grzewczy, jakim jest woda, do mocy cieplnej doprowadzonej przez paliwo (mocy palnika). Sprawność kotła kondensacyjnego może być zwiększona m. in. przez wykorzystanie ciepła kondensacji i znacznie mniejszą stratę kominową.

Sprawność normatywna (znormalizowana, normatywny stopień wykorzystania energii) to stosunek oddawanej przez kocioł energii (jednostka kWh) do energii dostarczanej do kotła przez palnik w określonym czasie. Wielkość odniesiona jest do czasu, stąd jest większa od sprawności kotła.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: