Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych
w ramach infolinii
w BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Wersja z dnia 22.12.2021 r.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-105) przy ulicy Północnej 15-19,
NIP: 895-16-25-689 (dalej: Spółka).

Wstęp

Dokument ten zawiera informacje o sobie przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem naszej Infolinii i Call Center.

Pozyskiwanie danych

Dane osobowe osób dzwoniących na infolinie są pozyskiwane przez system informatycznych obsługujący Infolinię.

Dane osobowe osób dzwoniących na Call Center są pozyskiwane przez system informatycznych obsługujący Call Center.

Dane kontaktowe instalatorów, serwisantów, hurtowni oraz autoryzowanych punktów sprzedaży są pozyskiwane podczas nawiązywania współpracy.

Cele przetwarzania

Przetwarzamy dane w celu umożliwienia osobie kontaktu z pracownikami naszej firmy lub z podmiotami, które z nami współpracują. Osoby mogą konstatować się w sprawach dotyczących:

 • doradztwa,
 • zakupu,
 • serwisu,
 • gwarancji,
 • reklamacji,
 • instalacji,
 • przeglądu,
 • w sprawach administracyjnych z siedzibą firmy.

Dane są wykorzystywane także do analiz dotyczących potrzeb rozmówców, zapewnienia dostępności pracowników oraz podmiotów współpracujących, a także w celach związanych z usprawnieniem obsługi telefonicznej i ułatwieniem kontaktu z podmiotami, które z nami współpracują.

Dane są wykorzystywane w celu rejestracji i realizacji spraw, z którymi osoby nawiązują kontakt za pomocą Infolinii lub Call Center.

Dane mogą być wykorzystywane także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących spraw, w których kontaktują się osoby lub dotyczące obsługi Call Center.

Zakres danych osobowych

Do obsługi Infolinii przetwarzamy:

 • numer telefonu, kod pocztowy;
 • data, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia;
 • wybrane elementy z menu infolinii, ilość prób połączenia, informacja o statusie połączenia,
 • osoba lub dział lub podmiot lub numer telefonu, z którym uzyskano połączenie telefoniczne, informacje o celu połączenia.

Do obsługi naszego Call Center przetwarzany różne zastawy danych osobowych, w tym:

 • dane osób kontaktujących się z BDR Thermea Poland Sp. z o.o.: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, e-mail, cel połączenia;
 • dane dotyczące połączeń telefonicznych: data, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, numer telefonu, cel połączenia, nagranie treści rozmowy;
 • dane pracowników i współpracowników BDR Thermea Poland Sp. z o.o.: imię i nazwisko, adres, nr telefonu;

W zależności od spraw, w związku z którymi osoby kontaktują się za pomocą Infolinii lub Call Center, możemy przetwarzać:

 • dane kontrahentów BDR Thermea Poland Sp. z o.o. i ich pracowników; nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail;
 • dane instalatorów i serwisantów współpracujących z BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
  • firmy instalatorskie: nazwa firmy, adres, nr telefonu, e-mail, uprawnienia;
  • firmy serwisowe: nazwa firmy, adres, nr telefonu, e-mail;
 • dane użytkowników końcowych urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o.: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr urządzenia, nazwa urządzenia, data uruchomienia, data przeglądu, nazwa firmy uruchamiającej urządzenie oraz dane o urządzeniu, jak adres instalacji, nr urządzenia, nazwa urządzenia;
 • dane kontrahentów BDR Thermea Poland Sp. z o.o. i ich pracowników; nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail;

Podstawa prawna przetwarzania

Dane dotyczące połączenia i jego nagrania są przetwarzane na podstawie zgody osoby wyrażonej poprzez wykonanie połączenia, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

W przypadku, gdy dane są niezbędne do zawarcia umowy z osobą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO.

Przetwarzany dane osobowe do realizacji uzasadnionych interesów naszej Spółki, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. W tym przypadku prawnie uzasadnione interesy Spółki koncentrują się głównie na:

 • umożliwieniu kontaktu z pracownikami naszej formy oraz podmiotami, z którymi współpracujemy;
 • załatwienie spraw, w związku z którymi osoby kontaktują się;
 • badaniu potrzeb rozmówców, usprawnieniem obsługi telefonicznej;
 • zapewnieniu dostępności pracowników oraz podmiotów współpracujących.

Udostępnienie danych osobowych

W przypadku połączeń z Infolinią, dane osobowe będą przekazywane operatorowi usług telekomunikacyjnych, jakim jest Telestrada S.A., 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 i podwykonawców tego podmiotu.

W przypadku połączeń z Call Center, dane osobowe będą przekazywane dostawcy usług, jakim jest Contact Center, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa i podwykonawców tego podmiotu.

W celu przekierowania rozmowy do podmiotów z nami współpracujących, dane osób korzystających z Infolinii lub Call Center będą przekazywane do tych podmiotów, to jest instalatorów, serwisantów, hurtowni oraz autoryzowanych punktów sprzedaży.

Międzynarodowe transfery danych

Nie przewidujemy przekazywać danych do podmiotów międzynarodowych ani do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż 6 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło połączenie.

Obowiązek podania danych

Osoba dobrowolnie korzysta z Infolinii i Call Center. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne do uzyskania połączenia z naszą Spółka oraz podmiotami, które z nami współpracują. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych uniemożliwi kontakt z naszą Spółką oraz załatwienie spawy, w związku z która osoba kontaktuje się z naszą Spółką.

Przysługujące prawa

Osoby mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach mają także prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku otrzymania sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

W przypadku, gdyby Państwa dane były przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, osoba ma prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.uodo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Uczestnik może się kontaktować ze Spółką na adres:
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19,
54-105 Wrocław,
Polska

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób można się z nami kontaktować na adres siedziby Spółki lub na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@dedietrich.pl

Inspektor Ochrony Danych

Osoba może kontaktować, się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres:  daneosobowe@dedietrich.pl

Inspektor Ochrony Danych
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19
54-105 Wrocław
Polska