Ogólna klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych
 instalatorów, serwisantów i koncesjonerów

Wersja z dnia 21.04.2021 r.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-105) przy ulicy Północnej 15-19,
NIP: 895-16-25-689 (dalej: Spółka).

Wstęp

Dokument ten zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych instalatorów, serwisantów oraz koncesjonerów urządzeń oferowanych przez Spółkę (dalej: Użytkownicy).

Pozyskiwanie danych

Dane osobowe instalatorów, serwisantów oraz koncesjonerów pozyskiwane są na kilka sposobów:

Pobieramy dane od osób, na przykład, kiedy osoba zgłasza się na szkolenie organizowane przez Spółkę.

Dane są także gromadzone, gdy osoba uzyskuje autoryzację lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu, a także podczas współpracy, gdy składa zamówienia, realizuje zakupy.

Dane są gromadzone, gdy osoba uzupełnia dane samodzielnie w naszych systemach, na przykład, gdy odnotowywane są informacje w Systemie Kart Gwarancyjnych, gdy składa zamówienie lub dokonuje zakupu w systemie internetowym.

Dane są także gromadzone, kiedy osoba staje się członkiem Klubu Złotego Instalatora oraz gdy bierze udział w Programie Lojalnościowym.

Wybrane dane mogą być także pozyskiwane od osób trzecich, jak Państwa współpracownicy i pracodawcy oraz mogą być pozyskiwane z ogólnodostępnej bazy danych (np. biała lista podatników VAT).

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe instalatorów, serwisantów oraz koncesjonerów są przetwarzane w celu:

 • realizacji szkoleń i przyznawania autoryzacji;
 • realizacji współpracy z instalatorem, serwisantem i koncesjonerem, w tym także do kontaktu i do dostarczania informacji potrzebnych do realizacji współpracy, w tym informacji o naszej organizacji i produktach Spółki;
 • prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, dokumentacji podatkowej i dokonywania rozliczeń wynikających ze współpracy;
 • zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej użytkowników kotłów lub innych urządzeń, w tym do identyfikacji firmy uruchamiającej kocioł, zapewnienia poprawności uruchomienia kotła, a także do odnotowania historii przeglądów i napraw gwarancyjnych oraz zachowania rozliczalności w procesie obsługi użytkowników;
 • zapewnienie kontaktu użytkowników urządzeń z instalatorami, serwisantami oraz koncesjonerami;
 • zapewnienie dostępu do systemów informatycznych dla instalatorów, serwisantów oraz koncesjonerów;
 • prowadzenia sprawozdawczości wewnętrznej i statystyki na potrzeby Spółki;
 • wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń;

Dane instalatorów, serwisantów i koncesjonerów, którzy są członkami Klubu Złotego Instalatora lub uczestnikami Programu lojalnościowego są wykorzystywane do realizjai tych programów.

Po otrzymani zgody osoby, dane kontaktowe instalatorów, serwisantów i koncesjonerów mogą być wykorzystywane do innych celów.

Szkolenia

Przetwarzamy dane do realizacji współpracy przetwarzany dane, które mogą obejmować:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy i adres siedziby firmy, oficjalne numery identyfikacyjne (NIP, REGON, KRS, nr wpisu do działalności gospodarczej);
 • dane kontaktowe, jak adres do korespondencji, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail,
 • terminy odbytych szkoleń, posiadane uprawienia, posiadane autoryzacje na instalacje urządzeń, daty ważności tych autoryzacji,
 • data dodania użytkownika, data modyfikacji użytkownika,
 • wyniki szkolenia,
 • dane do wystawienia faktury,
 • wewnętrzne numery identyfikacyjne podmiotu, jak numer podmiotu w systemie SKG;

Realizacja współpracy

W trakcie współpracy możemy przetwarzać także dodatkowe dane, które mogą obejmować:

 • imię, nazwisko, firma, NIP, REGON, ulica, kod pocztowy, miasto, e-mail, telefon historię transakcji i zamówień oraz szczegóły tych zamówień i transakcji;
 • dane zawarte w dokumentach rejestracyjnych działalności (NIP, REGON, KRS, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych),
 • informacje o przeprowadzonych uruchomieniach i przeglądach (daty, typy i modele, adresy uruchomień, informacje dotyczące stanu urządzenia),
 • oznaczenia dokumentów wewnętrznych (np. daty, numery, zawartość dokumentów);

Dokumentacja finansowo-księgowa

Prowadzimy dokumentację finansowo-księgową, która może obejmować następujące dane:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy,
 • adres siedziby firmy, adres korespondencyjny,
 • oficjalne numery identyfikacyjne (NIP), rodzaj działalności, forma prawna;
 • numer rachunku bankowego,
 • dane dotyczące transakcji;
 • dane dotyczące dokumentów (np. data, numer oraz treść faktury lub zamówienia)
 • dane dotyczące transportu podane na liście przewozowym;
 • dane dotyczące płatności (data, kwota, termin zapłaty, forma zapłaty, saldo, ilość dni po terminie płatności, kwota zaległości)
 • wewnętrzne numery identyfikacyjne (np. numer konta księgowego, numer kontrahenta)
 • status podmiotu jako podatnika podatku VAT.
 • centrum kosztowe, konto rachunkowe, numer konta SAP grupowego, profit center
 • termin, daty usługi, upusty, rabaty, czas realizacji, marża, dochód z kontrahenta, forma zabezpieczenia, informacja o wekslu, limit kredytu kupieckiego,

Możemy także przetwarzać dane w związku z windykacją należności. W takim przypadku gromadzimy dane:

 • imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjne, adresy e-mail, telefon, NIP,
 • numer, data i kwota wezwania do zapłaty, daty numery i kwoty faktur, ilość dni przeterminowanych płatności,
 • daty, terminy i kwoty płatności,
 • ustalenia dotyczące regulowania należności,

Sklep internetowy

Do umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym z częściami zamiennymi oraz do obsługi sprzedaży za pośrednictwem tego sklepu i zachowania jakości usług, przetwarzany dane obejmujące:

 • imię, nazwisko, firma, NIP, REGON, ulica, kod pocztowy, miasto, e-mail, telefon,
 • osoby kontaktowe oraz telefon kontaktowy.
 • kopie dokumentów (NIP, REGON, KRS, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych).
 • numer w sklepie internetowym,
 • dane dotyczące transakcji (tym, model, nazwa części, numer katalogowy, ilość, cena, warunki płatności, numer zamówienia, numer WZ, numer listu przewozowego, wartość do pobrania, data i numer faktury)
 • przyznany upust.
 • adres dostawy

Obsługa użytkowników

Przetwarzamy dane instalatorów, serwisantów oraz koncesjonerów w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej użytkowników kotłów lub innych urządzeń oraz zachowania rozliczalności w procesie obsługi użytkowników. W tym celu przetwarzamy dane w Systemie Kart Gwarancyjnych, które obejmują:

 • imię, nazwisko, telefon, e-mail, firma, adres siedziby firmy, numer konta bankowego,
 • terminy odbytych szkoleń, posiadane uprawienia, posiadane autoryzacje na urządzenia,
 • informacje o przeprowadzonych uruchomieniach (daty uruchomień, typy i modele oraz numery urządzenia, adresy instalacji i montaży urządzeń, adresy i daty wykonanych przeglądów),
 • informacje o przeprowadzonych pracach serwisowych (daty wykonania, typy i modele oraz numery urządzenia, adresy i daty wykonanych prac),
 • dane niezbędne do umożliwienia korzystania z systemu (login do systemu (nazwa użytkownika), daty i rodzaje operacji wykonanych w systemie, numer IP komputera, historia zamówień oraz szczegóły tych zamówień),
 • wartość sprzedaży urządzeń w latach ubiegłych w ramach Klubu Złotego Instalatora.

Publikacja danych kontaktowych

W celu zapewnienie kontaktu użytkowników urządzeń z autoryzowanymi instalatorami, serwisantami oraz koncesjonerami, dane kontaktowe tych osób są publikowane na stronie internetowej Spółki. Aby zachować poprawność informacji oraz odpowiednio je zaprezentować, możemy wykorzystywać:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy i adres siedziby firmy;
 • dane kontaktowe, jak adres do korespondencji, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail;
 • dane lokalizacyjne siedziby do prezentacji lokalizacji na stronie www;
 • terminy odbytych szkoleń, posiadane uprawienia, posiadane autoryzacje na instalacje urządzenia, ilość przeprowadzanych instalacji.

Dane kontaktowe Instalatora będą wyszukiwane przez użytkowników strony www, gdzie mechanizm wyszukiwania przewiduje podanie zakresu i grupy produktów, rodzaju urządzenia, a także rodzaju usługi i kodu pocztowego. Dane Instalatora spełniające określone kryteria będą prezentowane w kolejności uwzględniającej ilości wykonanych instalacji, które zostały zarejestrowane systemie SKG. Obecność oraz kolejność zostanie ustalona w sposób zautomatyzowany.

Klub Złotego Instalatora

W ramach KZI przetwarzany dane:

 • Kandydatów na członków KZI, które obejmują: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, miejscowość, informacje o wielkości zakupu kotłów i urządzeń marki De Dietrich w danym roku kalendarzowym (kopie faktur od partnerów hurtowych lub autoryzowanych punktów sprzedaży) oraz numer zgłoszenia.
 • Członków KZI, które obejmują: numer formularza, strefa, imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu (ulica, kod pocztowy, miejscowość), data urodzenia, telefon, e-mail, informacje o wyrażonych zgodach, informacja o laureacie i miejscu, imię, nazwisko osoby towarzyszącej, data urodzenia, data wyjazdu i powrotu oraz informacje organizacyjne, miejsce wyjazdu lub określenie imprezy.
 • Osób towarzyszących członkowi KZI: numer formularza, imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon, e-mail, informacje o wyrażonych zgodach, imię, nazwisko osoby towarzyszącej, data urodzenia, data wyjazdu i powrotu oraz informacje organizacyjne, miejsce wyjazdu lub określenie imprezy.

Program lojalnościowy

Do prowadzenia programów lojalnościowych możemy wykorzystywać następujące dane:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy;
 • adres korespondencyjny firmy, NIP prowadzonej firmy, login, adres email, nr telefonu, numer SKG, PESEL;
 • dane dotyczące montowanych i uruchamianych urządzeń: numer katalogowy urządzenia, nazwa urządzenia, typ urządzenia, data usługi, numer seryjny urządzenia, rodzaj usługi;
 • informacje o ilości punktów, ilości wykorzystanych punktów, numery i inne oznaczenia kart prepaidowych, informacje o nagrodach;

Więcej informacji dotyczących Programu Lojalnościowego zawarto w oddzielnej klauzuli informacyjnej dotyczącej Programu Lojalnościowego, która jest dostępna podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego oraz w zakładce „Dane osobowe” na stronie www.dedietrich.pl.

Systemy informatyczne

W przypadku, gdy osoby wykorzystują nasze systemy informatyczne, możemy gromadzić informacje obejmujące:

 • dane pozwalające na identyfikację w systemie informatycznym, jak nazwa użytkownika, login);
 • informacje o działaniach użytkownika, jak daty i rodzaje operacji wykonanych w systemie, numer IP komputera;
 • daty i informacje dotyczące akceptacji regulaminów, wyrażenia zgód na przetwarzanie danych;

Newsletter

Do przesyłania Newslettera wykorzystujemy adres e-mail.

Newsletter jest przesyłany za pomocą narzędzie Freshmail lub za pomocą naszego systemu poczty elektronicznej.

Działania marketingowe

Do przesyłania informacji handlowych możemy wykorzystywać adres e-mail oraz numer telefonu, w zależności od pozyskanej zgody osoby.

Newsletter jest przesyłany za pomocą narzędzie Freshmail lub za pomocą naszego systemu poczty elektronicznej.

Freshmail

Do przesyłania Newslettera oraz informacji handlowych wykorzystujemy system Freshmail. System ten oprócz numeru telefony lub adresu email, przetwarza także:

 • informacje o dokonanych wysyłkach (nazwa kampanii, daty kampanii, ilość kampanii),
 • informacje o statusach wysyłek (wysłane, dostarczone, nie dostarczone, otwarte, nieotwarte, odbicia twarde, odbicia miękkie oraz współczynniki liczone na podstawie tych informacji, przyczyny odbicia),
 • dane techniczne pozyskane z sieci, jak identyfikatory techniczne, system poczty elektronicznej, domena, rodzaj urządzenia (desktop, aplikacja webowa, aplikacja mobilna);

Dane te wykorzystywane są do weryfikacji efektywności realizowanych wysyłek oraz sprawdzania czy numery telefonów i adresy email są nadal aktualne.

Korespondencja elektroniczna

Przetwarzamy dane w celu umożliwienia korzystania z poczty elektronicznej do kontaktu z naszą Spółką. W związku z prowadzoną korespondencją przetwarzamy dane, które obejmują:

 • imię, nazwisko, adres e-mail,
 • data, czas temat i treść przesyłanej wiadomości,
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w danej korespondencji,

W zależności ustawienia w systemie poczty elektroniczne, możemy także pozyskiwać informacje dotyczące odebrania lub przeczytania wiadomości. 

Więcej informacji dotyczących prowadzenia korespondencji elektronicznej zawarto w oddzielnej klauzuli informacyjnej w zakładce „Dane osobowe” na stronie www.dedietrich.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO., w przypadku przetwarzania osobowych do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy. W szczególności dotyczy to realizacji obowiązków wynikających z:

 • Ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów dotyczącymi prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej;
 • Ustawy o podatku od towarów i usług oraz innymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości podatkowej;
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia związanej z podatkami.

Wykorzystujemy dane osobowe w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO. W oparciu o tą przesłankę przetwarzany dane konieczne do podpisania umowy, realizacji współpracy, organizacji szkoleń, obsługi transakcji w sklepach internetowych.

Wykorzystujemy dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO. W tym przypadku prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:

 • weryfikacji kontrahenta i osób uprawnionych do reprezentacji kontrahenta,
 • prowadzenia monitoringu należności i prowadzenie wewnętrznej sprawozdawczości,
 • zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej użytkowników kotłów lub innych urządzeń;
 • zapewnienie obsługi naszych procesów biznesowych;
 • wykorzystanie danych statystycznych i sprawozdawczych;
 • do wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 • umożliwienia korzystania z naszych systemów informatycznych;
 • zapewnienia komunikacji, weryfikacji efektywności komunikacji oraz poprawności danych kontaktowych.

Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, osoba ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, których dotyczy sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania.

W przypadku pobrania od osoby zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dane te będą przetwarzane na podstawie tejże zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.  Zgody pobierane są np. w przypadku przetwarzania danych do obsługi KZI, publikacji danych kontaktowych, do obsługi Programu Lojalnościowego.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, osoby mają prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Udostępnienie danych osobowych

Możemy udostępnić dane osobowe podmiotom, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych, jak np. dostawcy usług doradczych i konsultacyjnych, firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy wspomagające nasze programy, projekty i procesy, do realizacji których wymagane jest przetwarzanie danych osobowych.

Możemy udostępnić dane osobowe podmiotom, kiedy jest to konieczne do obsługi osoby, której dane dotyczą. Mogą to być np. firmy transportowe lub firmy kurierskie.

Udostępniamy dane kontaktowe instalatorów, serwisantów i koncesjonerów, na naszej stronie www oraz Użytkownikom urządzeń w celu zapewnienia im prawidłowej obsługi.

Możemy także udostępnić dane osobowe w przypadku, kiedy Spółka zostanie do tego zobowiązana zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami na adres: daneosobowe@dedietrich.pl

Międzynarodowo transfery danych

W związku z wykorzystywaniem przez nas narzędzi informatycznych oferowanych przez Microsoft Corporation, Państwa dane są przekazywane do podmiotu międzynarodowego i mogą również zostać przekazane do państwa trzeciego, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W takich przypadkach transfer danych będzie zabezpieczony za pomocą Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Treść Standardowych klauzul umownych jest dostępna na stronie www: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami na adres: daneosobowe@dedietrich.pl

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane z uwzględnieniem:

 • terminu zakończenia współpracy z osobą;
 • okresu przechowywania, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 • okresu, jaki jest wymagany do poprawnej obsługi użytkowników końcowych urządzeń;
 • okresu, przez jaki możemy dochodzić swoich należności lub bronić się przed roszczeniami;

W przypadku odnotowania danych osobowych w związku z dokonaną instalacją, montażem lub serwisem urządzenia, dane mogą zostać usunięte dopiero po wycofaniu z użytkowania urządzenia.

Obowiązek podania danych

Osoba podaje dane dobrowolnie, jednak przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji współpracy z BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Przysługujące prawa

Osoby mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. W wielu przypadkach mają także prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku otrzymania sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, osoby mają prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania danych, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.uodo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Uczestnik może się kontaktować ze Spółką na adres:
BDR Thermea Poland  Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19,
54-105 Wrocław,
Polska

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób można się z nami kontaktować na adres siedziby Spółki lub na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@dedietrich.pl

Inspektor Ochrony Danych

Osoba może kontaktować, się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres:  daneosobowe@dedietrich.pl

Inspektor Ochrony Danych
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19
54-105 Wrocław
Polska

___________________________________________________________________________________________________________________________________________