KLUB ZŁOTEGO INSTALATORA DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.

 

 

REGULAMIN 2017
WARUNKI UCZESTNICTWA

§1

1. Uczestnikiem może być firma wykonawczo-instalacyjna, która w swojej strukturze organizacyjnej posiada ekipy wykonujące montaż i uruchomienia urządzeń grzewczych oraz oferuje użytkownikom końcowym i rzeczywiście wykonuje łączną usługę redystrybucji oraz instalacji produktów marki De Dietrich. Przez redystrybucję produktów De Dietrich rozumie się zakup danego produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, posiadającym podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną oraz sprzedaż tego produktu do użytkownika końcowego.
2. W przypadku wątpliwości De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o. pozostawia sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

§ 2

1. Minimalny obrót w 2017 roku uprawniający do wyjazdu wynosi 143000 PLN lub jego wielokrotność w cenach netto zakupu w dowolnych autoryzowanych punktach sprzedaży  De Dietrich w Polsce.
2. Minimalny obrót w latach 2016-2017 (cykl dwuletni) uprawniający do wyjazdu wynosi 148 000 PLN w cenach netto zakupu w dowolnych autoryzowanych punktach sprzedaży De Dietrich w Polsce.
3. Wyliczenie obrotu nastąpi na podstawie kopii faktur zakupowych przesłanych, tylko i wyłącznie, w formie papierowej, na adres De Dietrich we Wrocławiu. Ostateczny termin wysłania dokumentów upływa 31.01.2018. Decyduje data stempla pocztowego.
4. Przesyłki pocztowe zawierające kopie faktur zakupowych otwierane będą w obecności trzyosobowej komisji De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o., która potwierdzi w protokole: datę wysłania faktur przez Uczestnika i ilość faktur zakupowych, w tym obrót netto. Zastrzeżenia Uczestnika co do ilości przesłanych faktur będą uwzględniane jedynie w razie stwierdzenia przez komisję De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o. błędów rachunkowych zawinionych przez komisję.
5. Kopie faktur przesłane po 31 stycznia 2018 zostaną uwzględnione dopiero w następnym roku, czyli przy kolejnej edycji KZI.
6. Zestawienia faktur przygotowane przez hurtownie nie będą podstawą naliczenia obrotu.
7. Rozliczanie nadwyżek obrotu ma miejsce tylko wówczas, gdy klient wykonał obrót w cyklu jednorocznym.

§ 3

1. Uczestnik Klubu zobowiązany jest uregulować terminowo swoje zobowiązania płatnicze w stosunku do autoryzowanych punktów sprzedaży De Dietrich. Zaległości płatnicze w stosunku do autoryzowanych punktów sprzedaży muszą być uregulowane do 31 stycznia 2018.
2. Uzyskany obrót kwalifikuje do tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego. Wyjazd odbędzie się w II kwartale 2018.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do wyjazdu uczestnik ma prawo w ciągu 15 dni złożyć pisemną prośbę o przesunięcie wyjazdu na rok następny. Rezygnacja po ww. terminie powoduje utratę prawa do wyjazdu.

§ 4

Obsługa członków Klubu Złotego Instalatora wymaga przetwarzania danych osobowych członków klubu przez De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o. mającą siedzibę przy ulicy Północnej 15-19 we Wrocławiu. Dane członków klubu podawane są dobrowolnie i są przetwarzane w celu prowadzenia Klubu Złotego Instalatora, w tym również w celu przesyłania informacji handlowych i organizowania imprez dla członków klubu. Członkowi klubu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i aktualizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Uczestnik biorąc udział w promocji organizowanej na podstawie niniejszego regulaminu uznaje za wiążące jego postanowienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  niniejszego Regulaminu.

 

Zarząd
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Pobierz regulamin

Klauzula informacyjna dla Członków KZI

Klauzula Informacyjna dla Osób Towarzyszących w KZI