Jakość powietrza w Polsce cz.1

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Grudzień 5, 2017
0 komentarzy
367 Views

To czym oddychamy ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Nie dziwi więc coraz większa troska o jakość powietrza i chęć poprawy zaistniałej sytuacji. Zobaczcie, z jakiej jakości powietrzem mieliśmy do czynienia w naszym kraju w ubiegłym roku.

smog-2Ocena jakości powietrza za 2016 rok została przygotowana przez Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja Ochrony Środowiska i wykonana w oparciu o kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia. Całość objęła 12 substancji tj.: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10; ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10 oraz pył PM2,5. W ocenie uwzględniono podział kraju na 46 stref.

Korzystne wartości czyli klasa A

Przypisanie strefie klasy A dla danego zanieczyszczenia oznacza, że na jej terenie nie stwierdzono wystąpienia w określonym roku przekroczeń wartości normatywnych danego zanieczyszczenia obowiązujących w Polsce. Do klasy A zaliczono wszystkie strefy w kraju w przypadku: tlenku węgla, dwutlenku siarki oraz ołowiu, kadmu i niklu, zawartych w pyle PM10. Jako A sklasyfikowano także przeważającą większość stref w odniesieniu do: benzenu (45 stref w klasie A), dwutlenku azotu (42), arsenu (44) i ozonu (38). Dla pozostałych zanieczyszczeń objętych oceną liczba stref zaliczonych do klasy A była zdecydowanie mniejsza. Do klasy A zaliczono 28 stref dla pyłu PM2,5 i 11 stref dla pyłu PM10, a także 3 strefy w przypadku benzo(a)pirenu zawartego w PM10.

W przypadku ozonu, liczba stref zaliczonych do klasy A w 2016 roku (38) stanowiła ok. 83% łącznej liczby stref w kraju. Do klasy C zaliczono 8 z 46 stref. Położone są one w południowej i południowo-zachodniej, a także centralnej części Polski.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: