Jakie organizacje odpowiadają za monitoring jakości powietrza w Polsce cz.1

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Sierpień 3, 2017
0 komentarzy
380 Views

Dbanie o środowisko to temat, który jest na ustach wielu osób. Doskonale też zdajemy sobie wszyscy sprawę z powagi zagrożeń, jakie wiążą się z nieodpowiednimi działaniami wpływającymi na jakość powietrza. Nie dziwi więc fakt, że od wielu lat prowadzony jest stały monitoring, mający na celu poprawę zaistniałej sytuacji.

północna_Od roku 1991 organem odpowiedzialnym za pomiar i ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska w Polsce jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Swoje działania prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Od momentu powstania Inspekcji, jej celem zawsze było wytworzenie wiarygodnej i możliwie szczegółowej informacji o jakości powietrza zarówno dla organów państwa zarządzających środowiskiem, jak i społeczeństwa. Od 2004 roku system pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce został przystosowany do wymogów prawa europejskiego.

Jakość powietrza pod kontrolą Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

Prowadzenie pomiarów jakości powietrza oraz ich ocena administrowana jest przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, natomiast funkcjonowanie całego systemu koordynuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). W jego ramach działa zaś m.in. Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące, czuwające nad zapewnieniem jakości pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w ramach PMŚ.

W ramach corocznych ocen jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlega 5 zanieczyszczeń gazowych: dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), benzen (C6H6); a także pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5  i zanieczyszczenia oznaczane w tym pyle takie jak: ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) i benzo(a)piren.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: