REGULAMIN Akcji promocyjnej „5 lat gwarancji” (dalej „Regulamin”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS 0000124440; NIP:895-16-25-689; Kapitał zakładowy: 5.000.000zł, (dalej „Organizator”).
2. Akcja, ani żaden z elementów Akcji, nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540).
3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Akcja dotyczy promocji wybranych pomp ciepła marki DeDietrich wskazanych w § 3 pkt. 12.
5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 20.09.2017 roku do 22.12.2017 roku. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia akcji. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej www.dedietrich.pl informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji, tj. przed dniem 22.12.2017 r. i poda termin wcześniejszego zakończenia Akcji. Fakt zakończenia Akcji przed dniem 22.12.2017 r. nie narusza praw Uczestników Akcji, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie.
6. Definicje podstawowych pojęć użytych w Regulaminie:
Akcja: akcja promocyjno – reklamowa wybranych pomp ciepła marki DeDietrich wskazanych w § 3 pkt. 12 Regulaminu (dalej „Urządzenia Promocyjne”) polegająca na przyznaniu
premii w postaci rozszerzenia gwarancji do 5 lat (dalej „Premia”) przy zakupie w Punkcie Sprzedaży.
Uczestnik Akcji: wyłącznie osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 2, nabywająca pompę ciepła DeDietrich objętą akcją, w Punkcie Sprzedaży do użytku własnego.
Punkt Sprzedaży: Autoryzowany Instalator, Autoryzowany Punkt Sprzedaży, Autoryzowany Partner Handlowy firmy De Dietrich – firmy o profilu instalacyjno-inżynieryjnym znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferujące sprzedaż i montaż Urządzeń Promocyjnych.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji mogą wziąć udział Uczestnicy Akcji, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
a) ukończyli 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia,
e) dokonali zakupu Urządzeń Promocyjnych wymienionych w § 3 pkt 12, w Punkcie Sprzedaży w terminie od 20.09.2017 roku do 22.12.2017 r.,
f) dokonali zgłoszenia zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
g) Przy czym, warunki od a. do e. powinny być spełnione w momencie rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 niniejszego Regulaminu.
2. W Akcji nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy i członkowie rodzin Organizatora.
3. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Akcji i podanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
5. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

§ 3. Zasady Akcji

1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który kupi w Punkcie Sprzedaży w terminie od 20.09.2017 roku do 22.12.2017 r. Urządzenia Promocyjne oraz spełni warunki  uczestnictwa w Akcji określone w § 2 Regulaminu.
2. Premię, określoną w § 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w terminie od 20.09.2017 roku do 22.12.2017 r. Urządzenia Promocyjne w Punkcie Sprzedaży i dokona zgłoszenia zakupu (dalej „Zgłoszenie”) za pośrednictwem strony internetowej https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie. Link prowadzący do formularza zgłoszenia, o treści „5 lat gwarancji” jest umieszczony na stronie: https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie .
3. Do Zgłoszenia konieczne jest:
a) prawidłowe zarejestrowanie przez instalatora zainstalowanego i uruchomionego urządzenia w systemie SKG po adresem https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie/
b) prawidłowe wypełnienie formularza, dostępnego po wpisaniu numeru gwarancji lub numeru seryjnego urządzenia pod adresem, https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie/ gdzie należy potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia oraz:
c) kopia – zdjęcie lub zeskanowany dokument – dowodu zakupu z wymienionym modelem zakupionego Urządzenia Promocyjnego biorącego udział w Akcji oraz określoną datą zakupu;
4. Zgłoszenia mogą być dokonywane do dnia 31.01.2018. Po tym terminie Zgłoszenia nie będą rozpatrywane, przy czym liczy się data dokonywania zgłoszenia.
6. Zgłoszenia Urządzeń zakupionych przed 20.09.2017 roku i po 22.12.2017 roku nie będą rozpatrywane.
8. Premia będzie przyznawana przez Organizatora po otrzymaniu Zgłoszenia i po weryfikacji i potwierdzeniu przez Organizatora zgodności Zgłoszenia z Regulaminem, nie później niż 14 dni od prawidłowego i zgodnego z regulaminem Zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 9 – 11 Regulaminu.
9. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W przypadku, gdy  głoszenie jest niezgodne z Regulaminem Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Akcji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
W celu weryfikacji Zgłoszenia Organizator ma prawo zażądać okazania mu oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń. Nienawiązanie kontaktu przez Organizatora w terminie wskazanym powyżej w celu weryfikacji lub uzupełnienia Zgłoszenia, oznacza, że Zgłoszenie jest zgodne z Regulaminem
10. Na uzupełnienie Zgłoszenia Uczestnik Akcji ma 14 dni od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zgłoszenia. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
11. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, bądź rzeczowego w zamian za przyznaną Premię określoną w § 4 niniejszego Regulaminu.
12. Premia przysługuje w przypadku zakupu jednej z pomp ciepła objętych promocją tj.:
a. gruntowej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – GSHP
b. powietrznej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – Alezio Evolution: wszystkie modele
c. powietrznej pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – HPI Evolution
d. powietrznej pompy ciepła do c.w.u.- KALIKO: wszystkie modele.

§ 4. Premia

1. Każdy Uczestnik Akcji po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia i potwierdzeniu przez Organizatora zgodności Zgłoszenia z Regulaminem otrzyma Premię w postaci rozszerzenia gwarancji na zakupione urządzenie do 5 lat na warunkach gwarancji opisanych na stronie: http://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/.

§ 5. Podatki

Wydana Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres:
biuro@dedietrich.pl w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia 31,01,2018r
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Reklamującego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed Sądem Powszechnym.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. 54-105 Wrocław, ul. Północna 15- 19 NIP: 895-16-25-689, KRS 0000124440
2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z rejestracją lub zgłoszeniem udziału w Akcji, przetwarzane będą przez Organizatora, w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji).
Ponadto, informujemy, że dane te będą przetwarzane przez Organizatora także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora na podstawie z art. 23 ust. 1, pkt 5 w nawiązaniu do art. 23 ust. 4 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom będącym Punktami sprzedaży, o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu, jedynie, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Akcji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia uczestnictwa w prowadzonej Akcji.
Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Uczestnik Akcji ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych oraz wobec przekazywania jego danych osobowych do innego administratora danych, niż określono w niniejszym regulaminie, bez zgody uczestnika.
W celu realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: it@dedietrich.pl

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 1 pkt 1 Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie
internetowej: https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji.
3. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.
4. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: biuro@dedietrich.pl z dopiskiem: „5 lat gwarancji”.